Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fotograaf: hier onder wordt Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) verstaan.

 2. Offerte: alle aanbieding van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) aan (rechts) personen met als doel om een overeenkomst aan te gaan.

 3. Opdracht: de dienst of product die door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) geboden zal worden.

 4. Fotografie: ale foto’s worden door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) gemaakt.

 5. De opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) een overeenkomst heeft gesloten. En tevens de aanvaarder is van deze algemene voorwaarden.

 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van onze overeenkomst.

 7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffen.

 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck). Alsmede op alle offertes en aanbiedingen.

 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) slechts bindend indien en voor zover deze door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbod

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) doet een aanbod in de vorm van een offerte, prijslijst of samenvatting van een mondelinge bespreking, waaruit blijkt welke diensten er voor welk bedrag geleverd kunnen worden.

 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk.

 3. De datum van het aanbod staat pas vast wanneer de aanbetaling is gedaan. Wanneer er een andere opdrachtgever eerder is op die zelfde datum, dan vervalt het aanbod.

 4. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck)

 5. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4: Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de reserveringskosten zijn voldaan.

 2. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) onaanvaardbaar maken.

 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) gebruikelijk werkt.

 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk om een locatie te vinden waar de shoot kan plaatsvinden, dit kan mogelijk in overleg met Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

 3. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of vormgevings opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

 4. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) levert de beelden/documenten af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Bij foto’s wordt een globale beeldoptimalisatie toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk geen nabewerking wordt gebruikt om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen tenzij uit initiatief van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck). Indien vanuit Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck)’s oogpunt noodzakelijk het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving plaats.

 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 6. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) in geval van onvoorziene omstandigheden aan de zijde van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck), waardoor Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangende fotograaf/ vormgever met vergelijkbare stijl zorgen.

Artikel 6: Levering

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 2. Digitale bestanden van portretsessies en zakelijke fotografie kennen een geschatte levertijd van 2 weken.

 3. Digitale bestanden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken.

 4. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

 5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post of mail.

Artikel 7: Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.

 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde, hiervan wordt de opdrachtgever van tevoren over geïnformeerd.

 3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de prijzen, zoals deze op de website staan vermeld.

 5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 3. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht, dient in elk geval voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht voldaan te zijn. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 4. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen.

 5. Tenzij anders overeengekomen geldt voor fotografie dat de betaling van het volledige bedrag voorafgaand aan de aanvang van deze opdracht dient te zijn voldaan.

Artikel 9: Annulering & opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck), nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

 2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) de reserveringskosten voor de opdracht in rekening.

 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

 6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

Artikel 10: Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck). Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11: Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck), indien niet anders overeengekomen.

 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

 3. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal. Indien dit niet gewenst dient door opdrachtgever en Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck)dit schriftelijk te zijn overeengekomen vóór het aannemen van de opdracht.

 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

 5. Opdrachtgevers die tevens consument zijn, verkrijgen ten behoeve van publicatie op social media en persoonlijke websites speciaal daartoe bestemde lage resolutie bestanden met logo. Overige werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding en in overeenkomst met Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) openbaar gemaakt worden.

 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

 7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

 8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck), zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

 9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

 10. Elk gebruik van een werk van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

 11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck), rekent Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

 12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck).

Artikel 12: Portretrecht

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

 2. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd. En mogelijk een extra vergoeding gevraagd wanneer de foto’s niet gebruikt mogen worden.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) of diens vertegenwoordigers.

 2. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) geleverd zijn.

 3. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

 4. Fotograaf is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 14: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Facet Fotografie (Miriam Steger – van der Schrieck) aan opdrachtgever medegedeeld.

 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15: Rechts- en Forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 3. De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Overige bepalingen

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 17: Verjaring

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.